उखुको अवसान: सरकार! हामी यता छौँ

सरकार! हामी उखुसहित सडकमा छौँ सरकार कहाँ छ होला?